Medaillespiegel 2017-2018

25-09-2011 - Ledenvergadering

Hierbij toegevoegd de agenda voor de Algemene ledenvergadering.

Deze is in Praktijk Buitenpost aan de Kerkstraat 41 (voormalig politiebureau.)

Algemene Ledenvergadering GV MAAS 26-09-2011

Mailadres: info@gvmaas.nl


Buitenpost, 19 september 2011Aan alle leden en ouders van jeugdleden van Gymnastiekvereniging M.A.A.S.


U I T N O D I G I N G


Tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 26 september 2011

Aanvang 20.00 uur in voormalige politiebureau Buitenpost (Kerkstraat 41; 9285 TA; of via achteringang schuin tegenover Rabobank).

Ouders van leden, die jonger dan 16 jaar zijn, worden bij deze ook uitgenodigd daar zij bij eventuele stemmingen hun stem voor hun kind kunnen uitbrengen.


A G E N D A

1. Opening en vaststellen agenda

2. Mededelingen en ingekomen stukken

3. Notulen algemene ledenvergadering 5 april 2011 (in bezit of nog op te vragen)

4. Financiële stand van zaken

5. Lesrooster trainers en hulpmeisjes - Clubtraining Heerenveen

6. Portefeuilles bestuursleden en commissieleden

7. Stand van zaken commissies

8. Jaarkalender

9. Rondvraag

10.Sluiting en datum nieuwe vergadering


Het bestuur GV MAAS