Medaillespiegel 2017-2018

22-10-2008 - Ledenvergadering

Op woensdag 12 november is de ledenvergadering in het tafeltennisgebouw op het industrieterrein.


GYMNASTIEK VERENIGING MAAS

Secretariaat:
R.J. de Haan
Dr. Postmastraat 33
9285 RH, Buitenpost
Tel: 0621255750
Mailadres: info@gvmaas.nl

Buitenpost, oktober 2008

Aan alle leden en ouders van jeugdleden van gv. M.A.A.S.


U I T N O D I G I N G


Tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op woensdag 12 november 2008 aanvang 19.30 uur, Tafeltenniszaal te Buitenpost. Het bestuur verzoekt u het strookje ingevuld in te leveren voor 1 november as. op Concourslaan 10 of de Vang 14.
Ouders van leden, die jonger dan 16 jaar zijn, worden bij deze ook uitgenodigd daar zij bij eventuele stemmingen hun stem voor hun kind kunnen uitbrengen.

A G E N D A

Opening
1.Vaststellen agenda
2.Mededelingen
3.Ingekomen stukken
4.Notulen algemene ledenvergadering 9 november 2007*
5.Jaarverslag secretaresse*
6.Rekening en verantwoording van de penningmeesteres over de periode
1 augustus 2007 t/m 31 juli 2008*
7.Verslag kascommissie
8.Verkiezing nieuw lid kascommissie
9.Verhoging contributie en wedstrijdgeld
10.Begroting 2008-2009
11.Bestuursverkiezing: Greetje Krijgsheld en Hennie Steigstra zijn aftredend en niet herkiesbaar.
NOODKREET! Het bestuur is nog dringend op zoek naar iemand die voorzitter en iemand die penningmeesterschap op zich wil nemen. Wie oh wie gaat de uitdaging aan?
12.Afscheid vertrekkend bestuurslid.
13.Wat ter tafel komt.
14.Rondvraag
15.Sluiting

De met * aangemerkte stukken liggen ter inzage voor de aanvang van de vergadering!

----------------------------------------------------------------------------
Heer/Mevrouw/Verzorger/ster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . komt met 1 of 2 personen

naar de Algemene Ledenvergadering d.d. 12 november 2008

Telefoon: . . . . . . . . . .